Allmänna villkor

  1. TOLKNING

1 Definitionerna och tolkningsreglerna som anges nedan gäller i dessa villkor.

Skola: Dashl Beauty Academy AB.

Elev: du som kursen eller utbildningen tillhandahålls till.

Onlinekurs: tillhandahållandet av en onlinekurs från oss där du tar del av kursmaterial och utbildar dig på distans.

Praktisk/lärd kurs: tillhandahållande av interaktiva sessioner/klasser/kurser som undervisas på plats hos Beauty Academy by Dashl.

Kontrakt: avtalet mellan dig och Beauty Academy by Dashl enligt vilket Beauty Academy by Dashl har godkänt att du kan delta i det antal sessioner som anges i detta dokument, eller på annat sätt överenskommits mellan dig och Beauty Academy by Dashl.

Villkor: de villkor som utfärdats av Beauty Academy by Dashl.

Kund: du som köpt kursen eller utbildningen.
Avgifter och tjänster: Avgifter som bifogas i dessa villkor, som du samtycker till kan komma att ändras av Beauty Academy by Dashl.

Beauty Academy by Dashl:  ett företag registrerat i Sverige. Organisationsnummer org nr 556760-1215. Adress:  Sankt Eriksgatan 96, 113 31, Stockholm. 

Beauty Academy by Dashl lokaler och utrustning:  de lokaler och utrustning som tillhandahålls av Beauty Academy by Dashl samband med tillhandahållandet av tjänster.

Återbetalningsbar deposition: Anmälningsavgift hålls av Beauty Academy by Dashl som beskrivet i under avgifter och tjänster.

Tjänster: kurser och utbildningar som tillhandahålls av Beauty Academy by Dashl enligt villkoren i detta avtal.

Kampanjer: Specialrabatterbjudanden och rabatterbjudanden.

  1. 2 Rubriker i dessa villkor skall ej påverkas av deras tolkning.
  2. 2 En hänvisning till skriftligt eller skriftligt inkluderar e-post.

2. TILLÄMPNING AV VILLKOR

2.1 Genom anmälan till kurs godkänner du dessa villkor.

 

3. PÅBÖRJANDE OCH VARAKTIGHET

Tjänsterna tillhandahålls av Beauty Academy by Dashl från startdatumet och fortsätter till kursen är avslutad.

 

4. AVGIFTER

4.1 Vid bokning och därmed godkännande av dessa villkor har eleven och Beauty Academy ingått ett avtal, anmälan är därmed bindande. Eleven kommer erhålla bokningsbekräftelse vid bokningstillfället via e-post eller brev. Anmälningsavgiften faktureras vid anmälan och ligger utöver kursavgiften- Avgiften återbetalas inte vid avbokning. Kursavgifter betalas senast sex veckor innan kursstart.

4.2 Avgifterna för de praktiska kurserna och onlinekurserna visas på Beauty Academy by Dashl webbplats eller meddelas dig via telefon eller personligen när du gör din anmälan.

4.3 Om inte annat anges vid tidpunkten för köp av tjänsterna/kursen, är avgifterna inklusive moms eller andra lokala skatter.

4.4 Eventuella kostnader som kan tillkomma i samband med kurspaket anges på webbplatsen eller meddelas dig via telefon eller personligen innan du köper våra tjänster.

4.5 Kursavgifterna inkluderar inte avgifter till externa professionella organ om du önskar bli medlem i dessa

4.6 Avgifter för kursen som valts av dig via Beauty Academy by Dashl webbplats ska betalas via faktura. Enligt 4.1 måste alla avgifter betalas i sin helhet minst sex veckor före ditt tilldelade kursstartdatum.

4.7 Beauty Academy by Dashl tar ej ansvar för eventuella avgifter som tas ut av din betal- eller kreditkortsleverantör i samband med ditt köp av kurser eller utbildningar.

4.8 Du är ansvarig för alla kostnader du ådrar dig i samband med ditt deltagande i praktiska utbildningen, kurser eller online-utbildning.

4.9 Om eleven underlåter att betala ett förfallet belopp enligt dessa villkor och/eller enligt annat avtal mellan kund och Beauty Academy by Dashl i överensstämmelse med de villkoren, har Beauty Academy by Dashl rätt att, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som tillkommer kunden att:

a) Debitera ränta för varje dag efter förfallodagen, eller en straffavgift;

b) Stänga av alla tjänster tills full betalning är gjord;

4.10 Beauty Academy by Dashl förbehåller sig rätten att ändra/ändra kurspriser när som helst utan att meddela om detta, detta inkluderar kampanj- och/eller specialrabatterade erbjudanden på kursavgifter.

4.11 Kampanj- och/eller specialrabatterbjudanden är beroende av tillgänglighet. Beauty Academy by Dashl förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka och/eller ändra sådana erbjudanden.

4.12 Erbjudanden och rabatter utfärdade av Beauty Academy by Dashl kan inte användas i kombination med andra erbjudanden.5. ÅTERBETALNINGAR

5.1 Kursrelaterade avgifter och/eller anmälningsavgift kan endast återbetalas i sin helhet om en kurs ställs in av Beauty Academy by Dashl. Fulla avgifter och/eller depositioner för studieavgifter, kit eller examen kan inte återbetalas vid sjukdom, personliga problem, flytt, arbetsbyte, brist på visum eller någon annan anledning som kan innebära att du måste avbryta eller lämna din kurs.

5.2 Du har rätt att avboka din utbildning genom att skriftligen meddela oss senast 65 dagar innan utbildningen börjar. Du har då rätt att återfå din kursavgift med avdrag för anmälnings- och administrationsavgifter. Om du ångrar dig efter dessa 65 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.


6. BEAUTY ACADEMY BY DASHL SKYLDIGHET

6.1 Beauty Academy by Dashl kommer att tillhandahålla utbildning till eleven. Eleven accepterar dock att det kan finnas tillfällen då tjänsten inte kan tillhandahållas. Exempel på dessa tillfällen är när otillräcklig med personal på Beauty Academy by Dashl på grund av ogynnsamma omständigheter eller utbildningen ej kan hållas på skolan på grund av hälso- och säkerhetsskäl. När dessa omständigheter inträffar har eleven inte rätt att säga upp avtalet. Beauty Academy by Dashl kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att minimera sådana avbrott i utbildningen, som ligger utanför dess rimliga kontroll.

6.2 Våra elevers hälsa och säkerhet är av största vikt på Beauty Academy by Dashl. Följaktligen kommer Beauty Academy by Dashl att göra alla rimliga ansträngningar för att följa alla hälso- och säkerhetsregler och -föreskrifter, och för att implementera sådana rimliga säkerhetskrav som gäller på skolan.


7. ELEVENS SKYLDIGHETER

7.1 Eleven ska:

a) samarbeta med Beauty Academy by Dashl alla frågor som rör tilldelning av professionell certifiering.

b) eleverna måste vara närvarande och ankomma vid den angivna tidpunkten för att börja klassen.

c) upprätthålla minst 85 % närvaro i klassen.

d) förse Beauty Academy by Dashl med alla relevanta kontaktuppgifter (för nödsituationer, såsom sjukdom)

7.2 Om Beauty Academy by Dashl fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal förhindras eller försenas på grund av underlåtenhet från studentens sida, ska Beauty Academy by Dashl inte hållas ansvarig för några direkta eller indirekta kostnader, avgifter eller förluster som uppstår eller ådras av eleven.

7.3 Eleven är skyldig att på begäran betala Beauty Academy by Dashl alla rimliga kostnader, avgifter eller förluster som Beauty Academy by Dashl ådragit sig eller ådragit sig direkt eller indirekt härrörande elevens oaktsamhet eller underlåtenhet att försena utförandet av någon av dess skyldigheter enligt avtalet.

7.4 Om eleven inte betalar sina avgifter till Beauty Academy by Dashl på förfallodagen har Beauty Academy by Dashl rätt att, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som tillkommer kunden att:

a) Ta ut ränta för varje dag efter förfallodagen, eller en straffavgift;

b) Stänga av alla tjänster tills full betalning är gjord;

c) säga upp elevens kontrakt

7.5 Avgifter som ska betalas till Beauty Academy by Dashl enligt avtalet betalas omedelbart vid uppsägningen, trots alla andra bestämmelser.8. ÄNDRINGAR I DIN KURS

8.1 Beauty Academy by Dashl kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att leverera alla kurser och utbildningar som beskrivs på skolans webbplats. Men om det inte finns tillräckligt många anmälningar för att göra en praktisk/lärd kurs eller onlinekurs genomförbar, kan skolan tvingas ställa in kursen. Om du har fått ett erbjudande om någon kurs eller har beställt/köpt någon kurs kommer skolan att meddela dig så snart som möjligt och kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en lämplig ersättningskurs som du är kvalificerad att genomföra. Om du inte vill gå ersättningskursen eller om det inte finns någon ersättningskurs kan du avbryta erbjudandet/köpet av kursen utan avgiftsskyldighet.9. UPPSÄGNING/ UPPHÄVNING

9.1 Underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till att eleven utesluts från kursen/utbildningen. Eventuella avgifter som har betalat till Beauty Academy by Dashl kommer att ej att återbetalas och eventuella utestående avgifter kommer att fortsätta att betalas. Utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som parterna kan ha, kan Beauty Academy by Dashl utan förvarning eller ansvarsskyldighet gentemot eleven omedelbart säga upp avtalet eller omplacera eleven om eleven:

a) är påverkad av alkohol eller droger när eleven befinner sig i skolans lokaler;

b) skadar skolans egendom eller egendom som tillhör skolans anställda eller andra studenter som besöker skolans lokaler;

c) underlåter att betala sina avgifter när de förfaller;

d) agerar på ett aggressivt, mobbande, kränkande, hotande eller trakasserande sätt gentemot någon anställd på Beauty Academy by Dashl, någon lärare eller föreläsare som tillhandahåller de undervisade kurserna eller någon elev som går på kursen;

e) bryter mot dessa villkor.10. SEKRETESSPOLICY

Denna integritetspolicy anger hur Beauty Academy by Dashl använder och skyddar den personliga information som tillhandahålls när du använder denna webbplats.

10.1 Beauty Academy by Dashl har åtagit sig att säkerställa att din integritet skyddas.

10.2 Beauty Academy by Dashl kan komma att ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan, för att förbli kompatibel. Därför bör du kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar

10.3 Vilka personuppgifter samlar vi in? Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

a) identitetsdata inkluderar; förnamn, efternamn användarnamn.

b) kontaktuppgifter inkluderar; faktureringsadress, hemadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

c) Kursdata inkluderar; vald kurs, kursstartdatum, kurslängd.

d) marknadsföringsdata inkluderar; föredragen kontakt.

e) onlineregistreringsformulär, ansökningsformulär

f) direkt. Genom formulär du fyller i på webbsidan eller när du skriver till oss via e-post eller korresponderar med oss ​​via post eller telefon. Detta inkluderar personuppgifter du lämnar när du; ansöker om våra produkter eller tjänster, inklusive kurser, både personligen och online, skapar ett konto på vår hemsida, via vår student-/kundportal, prenumerera på vår tjänst eller publikationer, nyhetsbrev och nyheter i sociala medier.

10.4 Hur använder vi dina personuppgifter? Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter för att underlätta bedömningen av att tilldela kunder/studenter en kurs, pågående kursregistrering och bedömning, ansökningshistorik, registrera kunder/studenter till en kurs, direktmarknadsföring, kommunicera kurs material samt allmän kurs och skolerelaterad kommunikation.

10.5 Cookies; Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

10.6 Datasäkerhet; vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är föremål för tystnadsplikt.

10.7 Datalagring; vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav. För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till beloppet , personuppgifternas karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från otillåten användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga lagkrav .

10.8 Personuppgiftsansvarig(a); Beauty Academy by Dashl är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallas gemensamt Beauty Academy by Dashl “vi”, “oss” eller “vår” i detta sekretessmeddelande). 11.
FORCE MAJEURE

Beauty Academy by Dashl har inte något ansvar gentemot eleven enligt avtalet om den hindras från att utföra kursen enligt avtalet på grund av underlåtenhet eller olyckor utanför dess rimliga kontroll, inklusive (men utan begränsning) industriella tvister, fel på allmännyttiga tjänster eller transportnät, sjukdom, krig, upplopp, illvillig skada, eller försummelse hos leverantörer eller underleverantörer.


12.
EVENTUELLA ÄNDRINGAR

12.1 Beauty Academy by Dashl kan från tid till annan och utan föregående meddelande ändra tjänsterna för att uppfylla tillämpliga säkerhets- eller lagstadgade krav.